Domů

Podmínky přepravy

Navrhované standartní podmínky:
Těmito podmínkami se řídí vztah mezi objednatelem přepravy (dále jen "příkazcem") a jejím zajišťovatelem, ( dále jen "zasilatel").

1. K uzavření smluvního vztahu mezi zasilatelem a příkazcem dochází zásadně písemnou objednávkou učiněnou v pracovní den a doručenou faxem, e-mailem, poštou, nebo osobně a na jejímž základě dojde k vyzvednutí zboží ( dále jen "zásilky") v místě specifikovaném příkazcem v objednávce.

2. Není-li dohodnuto jinak je zasilatel povinen si vyzvednout zásilku bez zbytečného prodlení nebo v dohodnutém termínu a v místě specifikovaném v objednávce.

3. K přepravě mohou být zasilatelem přijaty zásilky pouze s místem vyzvednutí a s místem doručení v České a Slovenské republice, s neporušeným obalem a jejichž obsah neodporuje Mezinárodní dohodě o přepravě zboží CMR a k jejíž přepravě není nutné zvláštní povolení nebo vybavení.

4. Zásilky jejichž nebezpečnost, hodnota nebo jiné vlastnosti nejsou obvyklé, dopravce přepravuje v rámci nadstandardních služeb pouze po předchozí dohodě a platí pro tyto dopravy zvláštní režim. Pro dopravu těchto zásilek budou dohodnuty zvláštní dodací lhůty. Sazby za provedení nadstandardních služeb mohou být stanoveny individuálně.

5. Zasilatel má právo požadovat po příkazci informace o povaze každé i jednotlivé zásilky. Zároveň zasilatel neodpovídá za škody vzniklé v důsledku uvedení nepravdivých informací o povaze zboží.

6. Příkazce je povinen zásilku opatřit obalem po celém jejím povrchu a tento obal zajistit proti samovolnému rozbalení jedním typem pásky nebo jiným vhodným způsobem tak aby v průběhu přepravy nemohlo dojít ke ztrátě nebo poničení zásilky nebo jejích částí. Pokud bude při převzetí zásilky zjištěn nedostatečný obal, má zplnomocněný pracovník dopravce oprávnění takovouto zásilku odmítnout k přepravě.

7. Příkazce nebo jím pověřený odesílatel při předání zásilky zasilateli stvrdí její úplnost, neporušenost obalu, počet kusů zásilky stejně jako datum a hodinu předání zásilky na přepravní list. U poškozených zásilek je příkazce nebo jím pověřený odesílatel povinen vystavit protokol o způsobené škodě, jež musí obsahovat údaje o zásilce a popis způsobu a rozsahu poškození.

8. Nadrozměrná doprava - zboží určené do států EU - 5 pracovních dnů před termínem přepravy.

9. Nadrozměrná doprava - zboží určené mimo státy EU - 10 pracovních dnů

Ceny za uskutečněnou přepravu a dodací lhůty

10. Ceny jsou smluvní. Základní ceník služeb lze vypočítat dle typu přepravy v sekci Ceník dopravy.